Privacy, AVG, Klachten

 Persoonsgegevens en Privacy

1.   Wij doen ons uiterste best om je privacy te waarborgen, wij gaan zorgvuldig met je persoonlijke en medische gegevens om en onbevoegden hebben geen toegang tot je gegevens.

2. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als je behandelde therapeuten, een dossier aanleggen. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kan in het dossier gegevens opgenomen zijn die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

3. Als je behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Wij hebben wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

4.De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor volgende doelen gebruikt worden, dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

* Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat wij een factuur of kwitantie kunnen opstellen.

5. Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zullen wij jou eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

6. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst 20 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota, kwitantie of factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

*je naam, adres en woonplaats

* geboortedatum

* BSN

* de datum van behandeling

* een korte omschrijving van de behandeling

* de kosten van de behandeling 

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. De volgende stappen worden dan doorlopen:

* Stap 1: Signalen in kaart brengen

* Stap 2: Overleg met collega('s) en zo nodig Veilig Thuis raadplegen

* Stap 3: Gesprek met cliënt

* Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling

* Stap 5: Beslissen hulp organiseren of melden

* Stap 6: Nazorg en evaluatie

 

 

DE WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (Wkkgz)


Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt  makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

1.       Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij ons.

2.       Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met onze beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Ilonka: info@vivnederland.nl  Naomi: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

3.       Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Wij hopen je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, horen wij dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, wij willen dat je weet dat dit niet onze intentie is. Mocht je feedback voor ons hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan vernemen wij dat graag van je.

Via deze link vind je onze registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/ 

 

Extra Informatie:

Wij werken met het KMS, het  Kwaliteitsmanagementsysteem 

 

Maak je website met Websitemachine.nl