Algemene Voorwaarden

                         

Artikel 1. Algemeen

1.    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, en op alle uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2.    Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag gratis verstrekt.

3.    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

4.    Indien een samenwerking met Sisters Remedies wordt aangegaan, houdt dit tevens in akkoord te gaan met de tarieven en de Algemene Voorwaarden.

 

Definities

Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Diensten: Alle door Sisters Remedies aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten

Klant: Degene die deelneemt aan de behandeling

Deelnemer: Degene die deelneemt aan een opleiding, training en workshop

 

Artikel 2. Offertes

1.    De door Sisters Remedies gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.    De aanvaarding van de vrijblijvende offertes dient binnen de afgesproken tijd schriftelijk worden bevestigd.

3.    Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1.    Met de Sisters Remedies gesloten overeenkomsten leiden voor Sisters Remedies tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Sisters Remedies gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Sisters Remedies verlangd kan worden. Sisters Remedies zal de richtlijnen en gedragsregels van de beroepsverenigingen ( de VIV en de NFG), naar beste inzicht en vermogen naleven.

2.    De klant / deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens als na de tijd die klant of deelnemer gezamenlijk doorbrengen.

3.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sisters Remedies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.    Sisters Remedies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sisters Remedies is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.    Eventuele (voortgangs)rapportage naar derden (verzekering, re-integratiebureau, (bedrijfs)arts etc.) gebeurt alleen in overleg met de klant en na schriftelijke toestemming van cliënt.

 

Artikel 4. Contractduur

1.    Wanneer de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.    Bij verlenging van een traject blijven de afspraken van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit onder andere voorwaarden te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sisters Remedies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.    Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sisters Remedies de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sisters Remedies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6. Geheimhouding en Ethische gedragscode

1.    Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.    Informatie met betrekking tot de klant wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de klant kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse en/of Europese wetgeving.

3.    Aan de opdracht zal door Sisters Remedies niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

4.    Sisters Remedies is gehouden aan de ethische codes van haar beroepsverenigingen en het daaraan verbonden klachtenreglement. 

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1.    Voor zover auteurs, merk-,modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Sisters Remedies ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Sisters Remedies houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2.    Sisters Remedies behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8. Betaling en verzuim               

1.    Betaling dient na iedere sessie direct betaald te worden. Bij een factuur dient te betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sisters Remedies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2.    Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Sisters Remedies gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

 

Artikel 9. Incassokosten

1.    Ingeval Sisters Remedies om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.    Sisters Remedies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen door de klant/ bedrijf / deelnemer, zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de klant/ deelnemer alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

 

Artikel 11. Annulering / beëindiging van de overeenkomst

1.    Sisters Remedies heeft het recht om zonder opgave van reden een behandelingstraject, training en workshop te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Sisters Remedies betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2.    Annuleren door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk of per mail, tenzij contractueel/op het inschrijfformulier anders is vastgelegd. De datum van de poststempel dan wel de mailontvangst geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke of mailbevestiging van Sisters Remedies.

3.    Annuleringskosten bij trainingen:

1. Bij annuleren tot twee maanden voorafgaand aan de startdatum wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

2. Bij annuleren tot een maand voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

3. Bij annuleren binnen 14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Restitutie is niet mogelijk.

Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van een training of behandeling, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste cursus/training/traject/dag/sessie/tijd/begeleiding. Ook is het niet mogelijk om een vervanger deel te laten nemen.

4.    Een particulier/ individueel /relatie begeleiding, training, workshop, behandeling, supervisie, counseling gesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging binnen 24 uur is Sisters Remedies gerechtigd om het volledige afgesproken tarief voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 60 euro.

5.    Sisters Remedies is gerechtigd om deelnemers aan workshop/training/sessie en/of traject, te ontzeggen en/of annuleren, wanneer deze zich in de ogen van Sisters Remedies op een destructieve/negatieve/agressieve manier gedragen en/of zich niet aan gemaakte afspraken houden en/of dat de voortgang/veiligheid voor het proces, de groep en/of pers(o)on(en) wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij deelnemer. Restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk.

6.    Wanneer één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding / restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens en Privacy

1.   Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen, wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om en onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.

2. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelde therapeuten, een dossier aanleggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kan in het dossier gegevens opgenomen zijn die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

3. Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

4.De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor volgende doelen gebruikt worden, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat wij een factuur of kwitantie kunnen opstellen.

5. Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

6. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst 20 jaar bewaard. 

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

1.    Op iedere overeenkomst tussen Sisters Remedies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.    Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Sisters Remedies gevestigd is.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

1.    De laatste versie van de Algemene Voorwaarden van Sisters Remedies staat altijd op onze website www.sistersremedies.nl. op de pagina : Waarom het werkt.

 

Maak je website met Websitemachine.nl